Phòng Tổng hợp

1.Công tác Kế hoạch

1.1 Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD, áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật; cân đối các nguồn vốn phục vụ cho mục tiêu phát triển SXKD của VTKH; trực tiếp quản lý hoạt động các đơn vị trực thuộc trên lĩnh vực kế hoạch trên cơ sở dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1.2 Phối hợp với TTKD-KHA trong việc nghiên cứu, xây dựng, triển khai và đánh giá chiến lược, chính sách kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm viễn thông - công nghệ thông tin của VTKH và công tác truyền thông, quảng cáo, tiếp thị, quản lý nhận dạng thương hiệu của VTKH

1.3 Tổ chức xây dựng, quản lý, hệ thống các loại hình kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của VTKH phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội, quy hoạch và xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của Tập đoàn và năng lực của VTKH.

1.4 Xây dựng phương hướng chiến lược phát triển và các giải pháp kinh doanh của VTKH theo định hướng của Tập đoàn trên cơ sở số liệu tổng hợp từ các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc VTKH nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD, các nhiệm cụ chính trị xã hội được giao, đáp ứng nhu cầu xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tổ chức xây dựng kế hoạch hàng tháng/quý/năm của VTKH theo hướng dẫn của Tập đoàn, trên cơ sở tổng hợp cân đối số liệu quy hoạch, kế hoạch và dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1.5 Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc VTKH xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm của đơn vị và trình Giám đốc VTKH giao kế hoạch cho các đơn vị phù hợp với nhiệm vụ, khả năng của từng đơn vị và với tình hình kinh tế xã hội trên từng địa phương.

1.6 Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và kết quả đạt được của các đơn vị trực thuộc VTKH.

1.7 Tổng hợp và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo theo quy định trên cơ sở kết quả thực hiện công tác kế hoạch của VTKH. Phân tích đánh giá hiệu quả SXKD thường xuyên, định kỳ hàng tháng, quý, năm để có kế hoạch kinh doanh phù hợp.

1.8 Tổ chức nghiên cứu và áp dụng đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; phân định phạm vị SXKD giữa các đơn vị trực thuộc VTKH.

1.9 Tổ chức xây dựng, hệ thống hóa và quản lý các loại định mức kinh tế kỹ thuật, trình Giám đốc VTKH ban hành đối với các loại định mức kinh tế kỹ thuật được phân cấp. Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị trực thuộc VTKH trong việc thực hiện các quy định về lĩnh vực nêu trên.

1.10 Tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế thuộc phạm vi Giám đốc VTKH ký kết với các đối tác kinh doanh.

1.11 Xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế hợp tác kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin giữa VTKH với các đơn vị khác theo quy định của Tập đoàn.

1.12 Phối hợp với Trung tâm Kinh doanh - VNPT Khánh Hòa (TTKD-KHA) trong việc nghiên cứu, xây dựng, triển khai và đánh giá chiến lược, chính sách kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm viễn thông - công nghệ thông tin của VTKH

1.13 Xây dựng các quy trình gắn kết các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của VTKH và trực tiếp giúp Giám đốc VTKH quản lý hoạt động các đơn vị trực thuộc kinh doanh có hiệu quả;

1.14 Thương thảo, lập và trình ký các loại hợp đồng hợp tác, phối hợp kinh doanh nội bộ trên địa bàn với các đơn vị trong Tập đoàn theo phân cấp;

Phối hợp thực hiện công tác giám sát, đánh giá hiệu quả công tác phối hợp chung theo quy định của Tập đoàn trong phạm vi VTKH và trong mối quan hệ với các đơn vị khác

2. Công tác hành chính, quản trị và đối ngoại: Tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các đơn vị chức năng; Quản lý nhà ở, đất ở thuộc quyền quản lý, sử dụng của VTKH; Tổ chức quản lý và điều hành phương tiện đi lại phục vụ cho nhu cầu công tác của Lãnh đạo VTKH, các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc VTKH; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến liên hệ công tác, giao lưu với VTKH.

3. Công tác văn thư, lưu trữ: Quản lý và sử dụng con dấu VTKH đúng mục đích và đúng qui định của pháp luật và của VTKH; Quản lý, tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, xử lý văn bản đi và đến của VTKH; Tổ chức hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, qui trình xử lý văn bản.

4. Công tác Tổng hợp: Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của VTKH, lịch làm việc hàng tuần của Lãnh đạo VTKH và các Phòng chức năng; Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Giám đốc VTKH; Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin để báo cáo kịp thời, chính xác cho Lãnh đạo VTKH và cung cấp cho các đơn vị chức năng khi cần thiết hoặc để báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và địa phương; Soạn thảo các báo cáo tổng hợp định kỳ, đột xuất theo quy định và các văn bản khác được Lãnh đạo VTKH giao; Truyền đạt, thông báo kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo VTKH đến các đơn vị có liên quan; làm đầu mối phối hợp thực hiện các vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh của VTKH.

    Phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng và Giao các chỉ tiêu BSC và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai BSC hàng quý/năm của đơn vị theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC). Hàng quý/năm tổng hợp, phân tích, đánh giá các chỉ tiêu BSC của VTKH và các đơn vị trực thuộc VTKH 

5. Công tác thi đua, tuyên truyền, truyền thông: Tổ chức xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định về công tác thi đua, tuyên truyền, truyền thông; Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thi đua khen thưởng, tuyên truyền trong toàn VTKH; Theo dõi, đề xuất các nội dung, nhiệm vụ và biện pháp để xây dựng mạnh phong trào, nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong toàn VTKH; Chuẩn bị nội dung và tổ chức phát động thi đua phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh trong từng giai đoạn; Thường trực công tác thi đua khen thưởng của VTKH. Hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác thi đua khen thưởng hàng năm, từng thời kỳ, từng giai đoạn hoặc khen thưởng theo chuyên đề, mục tiêu của từng lĩnh vực theo quy định của Tập đoàn. Tiếp nhận, thẩm định và tổng hợp các báo cáo về công tác thi đua khen thưởng, thành tích tập thể và cá nhân của các đơn vị. Quản lý, ghi chép biên niên sử truyền thống, quản lý sổ vàng truyền thống và các vật phẩm thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng.

Phối hợp với TTKD-KHA trong công tác truyền thông, quảng cáo, tiếp thị, quản lý nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và VTKH.

Phối hợp với các đơn vị trực thuộc xây dựng kịch bản trong công tác truyền thông về kinh doanh, gương người tốt việc tốt, phát triển dịch vụ mới…;

Tham gia thực hiện tin, bài viết trên trang Website của VTKH về các hoạt động phong trào, gương điển hình tập thể và cá nhân…;

6. Công tác Thanh tra, Pháp chế: Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giám sát trong toàn VTKH; Tham mưu giúp Giám đốc VTKH xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của VTKH trong lĩnh vực: thanh tra, kiểm tra; xét giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; công tác an toàn ngân quỹ; công tác tiếp công dân và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra; xét giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác an toàn ngân quỹ; công tác tiếp công dân và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch và yêu cầu của Giám đốc VTKH; tiến hành thẩm tra, xác minh, báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của Giám đốc VTKH; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra của các tổ chức thanh tra Nhà nước, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, của Tập đoàn và của VTKH đối với VTKH và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện các chế độ báo cáo về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; công tác tiếp công dân theo quy định.

7. Đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy chế, qui định, quy trình quản lý có liên quan đến phạm vi trách nhiệm được giao; thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về mọi hoạt động thuộc lĩnh vực được giao theo qui định; Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc VTKH; Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chấp hành, thực hiện đúng mọi quy định của pháp luật, các quy định của VTKH và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

Tin tức - Sự kiện

13 ứng dụng độc hại ngụy trang dưới dạng trò chơi trên Google Play
Chuyên gia bảo mật Lukas Stefanko vừa phát hiện ra 13 ứng dụng độc hại ngụy trang dưới dạng trò chơi trên Google Play (kho ứng dụng dành cho người dùng điện thoại Android). Ông Lukas khuyến cáo mọi người không nên tải những trò chơi này về thiết bị của mình.
VNPT VinaPhone tạm dừng cung cấp 5 dịch vụ trên hệ thống truyền hình MyTV

(VNPT) Kể từ ngày 15/12/2015 VNPT VinaPhone sẽ tạm dừng cung cấp 5 dịch vụ trên hệ thống truyền hình MyTV đó là: Giáo dục đào tạo, Đào tạo từ xa, Tin nhắn, Bình chọn, Đấu giá ngược.

3 Tổng công ty chính thức được thành lập

(TT&QHCC) “Với nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn VNPT, đến thời điểm này chúng ta đã đi được những bước khá dài. Tuy rằng có những khó khăn nhất định, thời gian dài nhưng chúng ta đã đạt được kết quả tốt đẹp”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã khẳng định như vậy tại lễ công bố quyết định thành lập 3 Tổng Công ty diễn ra vào chiều ngày 15/5/2015.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đang tích cực xử lý sự cố trên hệ thống cáp quang quốc tế AAG

Vào lúc 18 giờ 33 phút ngày 15/7/2014 trên hệ thống cáp quang biển quốc tế AAG đoạn từ Vũng Tàu (Việt Nam) đi Hồng Kông đã xảy ra sự cố bất khả kháng.