Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL và Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (dịch vụ truy nhập internet xDSL) và Dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập internet cáp quang).