Vinaphone: Đề nghị khách hàng trả trước đăng ký lại thông tin

         Căn cứ theo tình hình thực tế số lượng thuê bao của VinaPhone, Cục Viễn thông đã cung cấp 3 nhóm số thuê bao, cụ thể như sau: